Regulamin

Regulamin ID TECH (ymck.pl), obowiązujący od 6 października 2023

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);

ID TECH – ID TECH Agnieszka Kryszkiewicz, NIP5691604943, ul. Płocka 52/41, 06-500 Mława, adres e-mail sklep@ymck.pl, telefon (+48) 696 934 092

Klient – podmiot gospodarczy nie będący Dealerem, zarejestrowany na portalu ymck.pl zgodnie z Warunkami Współpracy, posiadający możliwości dokonania zakupu towarów na stronie ymck.pl. 

Dealer – podmiot współpracujący z ID TECH zgodnie z Warunkami Współpracy, niebędący konsumentem, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz posiadający możliwość dokonywania zakupów Produktów w ID TECH (ymck.pl) w celu ich dalszej odsprzedaży;

Strona – ID TECH, Klient lub Dealer;

Warunki Współpracy – warunki współpracy handlowej Stron, w tym odpowiednio:

- ogólne warunki umowne udostępnione na stronie internetowej ID TECH pod adresem http://www.ymck.pl, obejmujące w szczególności warunki dot. sprzedaży, dostaw, zwrotów, obsługi reklamacyjnej, uzyskania kredytu kupieckiego;

Produkty – produkty IT, AutoID oraz inne znajdujące się w aktualnej ofercie produktowej ID TECH prezentowanej w sklepie ymck.pl;

System B2B ID TECH lub System – internetowy system sprzedaży prowadzony przez ID TECH, znajdujący się pod adresem http://www.ymck.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca na wniosek Dealera lub Klienta imienne i opatrzone odrębnym loginem i hasłem Konto Dostępowe w ramach Systemu, z możliwymi uprawnieniami w zakresie m.in. przeglądania aktualnej oferty produktowej ID TECH, dokonywania zakupów w imieniu Dealera, określania miejsc dostawy Produktów w imieniu Dealera, składania zgłoszeń serwisowych w imieniu Klienta lub Dealera, przeglądania dokumentów finansowych (księgowych) dot. zakupów dokonanych w imieniu Dealera, administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Klienta lub Dealera; Użytkownika uważa się za osobę umocowaną do działania w imieniu Klienta lub Dealera;

Konto Dostępowe – imienne i opatrzone odrębnym loginem i hasłem konto utworzone w ramach Systemu dla Użytkownika;

§ 2 Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia przez ID TECH usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Klientowi i Dealerowi Systemu B2B ID TECH, w tym w szczególności w zakresie przeglądania aktualnej oferty produktowej ID TECH, dokonywania zakupów w imieniu Dealera, określania miejsc dostawy Produktów, rejestrowania zgłoszeń serwisowych (RMA) w imieniu Klienta i Dealera, przeglądania dokumentów finansowych (księgowych) dot. zakupów dokonanych w imieniu Dealera, administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Klienta i Dealera. ID TECH informuje, że dokonywanie zakupu towarów w Systemie B2B ID TECH jest skierowane wyłącznie do Dealerów dokonujący zakupu Produktów związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu ich dalszej odsprzedaży. Zasady sprzedaży reguluje odrębny regulamin.

§ 3 Rejestracja Klienta i Dealera w Systemie ID TECH

1. W celu rejestracji Klienta lub Dealera w Systemie B2B ID TECH, Klient lub Dealer wypełnia i składa on-line formularz rejestracyjny za pośrednictwem serwisu internetowego ID TECH dostępnego pod adresem http://www.ymck.pl, a także akceptuje Regulamin oraz składa niezbędne oświadczenia.

2. Po otrzymaniu przez ID TECH prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji przez Klienta lub Dealera Regulaminu, a także złożeniu niezbędnych oświadczeń, ID TECH przeprowadza weryfikację danych i po pozytywnej weryfikacji rejestruje Klienta lub Dealera w Systemie B2B ID TECH, nadając mu odpowiednie uprawnienia dostępowe. 

3. Rejestrując Klienta lub Dealera w Systemie B2B, ID TECH tworzy Konto Dostępowe dla Użytkownika zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.

4. Klient lub Dealer zostanie powiadomiony (na podany przez niego adres e-mail) o rejestracji i możliwości rozpoczęcia korzystania z Systemu B2B ID TECH, a także otrzyma informacje niezbędne do logowania do Systemu B2B ID TECH. Z chwilą otrzymania tego powiadomienia przez Klienta lub Dealera pomiędzy Stronami zostaje nawiązana umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Systemu B2B ID TECH.

5. Dane dostępowe (loginy i hasła) do Systemu B2B ID TECH poszczególnych Użytkowników są poufne i nie mogą być przekazywane przez Klienta, Dealera ani Użytkowników osobom trzecim.

6. Postanowienia § 3 ust. 1-3 nie mają zastosowania w zakresie, w jakim rejestracja w Systemie została indywidualnie uzgodniona przez Strony.

§4 Zasady korzystania z Systemu B2B ID TECH

1. Korzystając z Konta Dostępowego w zależności od przyznanych uprawnień w Systemie B2B ID TECH, Użytkownik może w imieniu Dealera:

• przeglądać aktualną ofertę produktową ID TECH oraz ogłoszenia, promocje, reklamy i cenniki, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Produktów;

• uzyskiwać informacje o dostępności Produktów w B2B ID TECH;

• składać zamówienia na Produkty i uzyskiwać informacje o statusie zamówień;

• uzyskiwać informacje o numerze złożonego zamówienia oraz o dacie i numerze wystawionej do niego faktury;

• określać miejsca dostawy Produktów (listę odbiorców)

• rejestrować zgłoszenia serwisowe (RMA)  i uzyskiwać informacje o statusie rozpatrzonych zgłoszeń;

• przeglądać dokumenty finansowe (księgowe) dotyczące zakupów Dealera;

2. Korzystając z Konta Dostępowego w zależności od przyznanych uprawnień w Systemie B2B ID TECH, Użytkownik może w imieniu Klienta rejestrować zgłoszenia serwisowe (RMA)  i uzyskiwać informacje o statusie rozpatrzonych zgłoszeń.

3. Do korzystania z Systemu wymagania techniczne są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera (lub urządzenia mobilnego) dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej.

4. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym dobra osób trzecich lub ogólne normy społeczne, a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.

5. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Systemu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. Klient oraz Dealer ma prawo do rezygnacji z korzystania z Systemu w drodze złożenia oświadczenia w tym przedmiocie na piśmie do ID TECH. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą otrzymania przez ID TECH oświadczenia w powyższym zakresie. Oświadczenie można złożyć na przykład w formie wiadomości e-mail na adres:  sklep@ymck.pl 

7. ID TECH może zakończyć świadczenie usługi dostępu do Systemu po poinformowaniu Klientów i Dealerów na podane przez nich adresy e-mail z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 5. Płatności

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony na stronie sklepu produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury proforma lub linku do wykonania płatności online, z
zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Oferujemy poniższe metody płatności:

2.1 Przy odbiorze – zapłata gotówką lub kartą kurierowi przy odbiorze produktu

2.2 Przelewem bankowym - po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje drogą poczty elektronicznej fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

2.3 Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Autopay S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590.

2.4 Kartą płatniczą ( Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Autopay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

2.5 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2.6 W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na stronie sklepu ymck.pl Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

§ 6. Reklamacje

1. ID TECH jest zobowiązany dołożyć wszelkiej staranności przy świadczeniu usługi dostępu do Systemu. 

2. Użytkownik może powiadomić ID TECH o wszelkich zauważonych niezgodnościach oraz problemach występujących w trakcie korzystania z Systemu. Zgłoszenie może zostać dokonane na przykład na adres sklep@ymck.pl. 

3. ID TECH ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. 

4. ID TECH zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia niezgodności lub problemów występujących w trakcie korzystania z Systemu.

5. ID TECH odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza zlecenia naprawy, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, na swój koszt z oznaczonym na opakowaniu numerem RMA.

7. ID TECH rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Z prawa do zwrotu wyłączone są produkty specjalnie wykonane na zamówienie konsumenta.

9. Zamówienia realizowane dla Klientów instytucjonalnych i firm nie podlegają przepisom o sprzedaży konsumenckiej.

§ 6 Utrata dostępu do Systemu B2B ID TECH, blokowanie Kont Użytkownika, ograniczenie uprawnień Użytkowników

1. ID TECH ma prawo odebrać Dealerowi ze skutkiem natychmiastowym dostęp do Systemu B2B ID TECH poprzez zablokowanie Kont Dostępowych, lub ma prawo ograniczyć uprawnienia Użytkowników, w każdym przypadku stwierdzenia przez ID TECH:

• opóźnień Dealera w jakichkolwiek płatnościach należności wobec ID TECH lub

• naruszenia przez Dealera ogólnych warunków współpracy handlowej, lub 

• naruszenia przez Dealera jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy stronami, lub naruszenia przez Dealera zasad korzystania z Systemu B2B ID TECH określonych w Regulaminie, lub

• wykorzystania Systemu B2B ID TECH przez Dealera w celach zagrażających interesom ID TECH, lub

• całkowitego braku aktywności Użytkowników w zakresie przeglądania oferty produktowej ID TECH lub braku dokonywania zakupów przy wykorzystaniu Systemu B2B ID TECH przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, lub

• wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Dealerskiej lub innej umowy indywidualnie uzgodnionej przez Strony określającej ramowe zasady współpracy handlowej Stron;

• zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Dealera;

• istotnego pogorszenia się zdolności kredytowej lub ryzyka kredytowego Dealera, niewypłacalności Dealera lub nią zagrożenia, podjęcia działań windykacyjnych wobec Dealera,

2. ID TECH ma prawo odebrać Klientowi ze skutkiem natychmiastowym dostęp do Systemu B2B ID TECH poprzez zablokowanie Kont Dostępowych, lub ma prawo ograniczyć uprawnienia Użytkowników, w każdym przypadku stwierdzenia przez ID TECH:

• opóźnień Klienta w jakichkolwiek płatnościach należności wobec ID TECH lub

• naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Systemu B2B ID TECH określonych w Regulaminie, lub

• wykorzystania Systemu B2B ID TECH przez Klienta w celach zagrażających interesom ID TECH,

- z tym zastrzeżeniem, że przed zablokowaniem Kont Dostępowych lub ograniczeniem uprawnień Klienta ID TECH wezwie Klienta, w zależności od sytuacji, do uregulowania zaległych płatności lub zaniechania naruszeń i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu ID TECH będzie mogła zablokować Klientowi Konta Dostępowe lub ograniczyć jego uprawnienia.

3. Konta Dostępowe Użytkowników są dostępne wyłącznie w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Systemu B2B ID TECH Klientowi lub Dealerowi.

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności ID TECH

1. ID TECH dołoży należytych starań w celu utrzymania Systemu w stanie technicznym pozwalającym Klientom i Dealerom na nieprzerwane i niezakłócone korzystanie z Systemu, a także w celu rozwoju Systemu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa, wydajności i stabilności jego działania.

2. ID TECH nie ponosi wobec Dealera żadnej odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do Systemu B2B, bez względu na ich powody. Wszelka odpowiedzialność ID TECH wobec Dealera z tytułu przerw w funkcjonowaniu lub wadliwego funkcjonowania Systemu jest wyłączona. W szczególności ID TECH nie ponosi wobec Dealera odpowiedzialności w przypadku szkody powstałej w wyniku wadliwego działania systemów zasilania, systemów telefonicznych lub teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców lub operatorów, a także wystąpienia działania Siły Wyższej.

§ 9 Ochrona danych osobowych

ID TECH niniejszym informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Klientów, Dealerów i Użytkowników przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu jest ID TECH Agnieszka Kryszkiewicz, NIP5691604943, ul. Płocka 52/41, 06-500 Mława, adres e-mail sklep@ymck.pl, telefon (+48) 696 934 092

2. Dane osobowe Klientów, Dealerów i Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez ID TECH w celu realizacji zawartej z Klientem lub Dealerem umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w stosunku do Użytkowników - w celu konieczności wykonania umowy z Klientem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienci, Dealerzy i Użytkownicy mają prawo do:

a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

e) przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

4. Klientowi, Dealerowi i Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta, Dealera lub Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta, Dealera lub Użytkownika na podstawie zgody, Klientowi, Dealerowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dodatkowo Administrator  danych osobowych  informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, Dealera lub Użytkownika Klientowi, Dealerowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest:

a) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

b) uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności  dostępnej na stronie https://www.ymck.pl/content/9-polityka-prywatnosci-rodo

§ 10 Postanowienia końcowe

1. ID TECH ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:

a) zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie przez ID TECH usługi dostępu do Systemu – w zakresie niezbędnym do dostosowania Regulaminu do tej zmiany,

b) modernizacją usługi dostępu do Systemu, polegającą na zmianie jej zakresu lub funkcjonalności – w zakresie niezbędnym do dostosowania Regulaminu do tej zmiany.

2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Klienta lub Dealera udostępniony przez niego na potrzeby wykonania umowy co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.

3. Klient lub Dealer, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z usługi dostępu do Systemu, informując o tym ID TECH. Może to nastąpić na przykład poprzez wysłanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail sklep@ymck.pl Umowa o świadczenie usługi dostępu do Systemu rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Klienta lub Dealera momencie, nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian Regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu oznacza zaprzestanie wykonywania na rzecz Klienta lub Dealera jakichkolwiek świadczeń wynikających z umowy o świadczenie tej usługi.